De NVP-UNIMA is een ANBI en daarom zijn wij verplicht bepaalde informatie te publiceren op onze website. Dat doen wij vanzelfsprekend graag, want wij zijn er trots op een ANBI te zijn. Na elke ALV worden de gegevens geactualiseerd.

* de naam van de instelling *

Wij zijn de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel – UNIMA Centrum Nederland. Deze (lange) naam wordt vaak afgekort tot ‘NVP-UNIMA’.

* het RSIN nummer *

RSIN: 816124164
KvK: 40531317

* de contactgegevens *

Het secretariaat is gevestigd aan: Kretschmar van Veenlaan 24, 1222 LZ Hilversum

* een duidelijke beschrijving van de doelstelling *

Volgens artikel 2.1 van onze statuten is onze doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het poppenspel en objecttheater, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2.2 van de statuten geeft aan dat wij dit doel trachten te bereiken door onder meer:

a       het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het zowel analoog als digitaal verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het poppenspel en object theater;

b       het propageren van het poppenspel als educatief middel;

c        het in stand houden van het in Nederland gevestigde centrum van UNIMA, de internationale Vereniging voor poppenspelers en liefhebbers van het poppentheater;

d       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze tagline is: Laat Nederland(s) poppenspel zien!

* de functie en de namen van de bestuurders *

Ons bestuur bestaat uit:

Alexander Bauwens (voorzitter)
Anke van Vliet (secretaris)
Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester)
Koos Wieman
Charlotte de Lange
Remco Raessen
Lindai Boogerman

Meer over het bestuur: https://nvp-unima.nl/over-nvp-unima/

* het beloningsbeleid *

Het bestuur en de redactie bestaan uit louter vrijwilligers, die vanzelfsprekend alleen daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten vergoed krijgen (kilometervergoeding € 0,23 per km (2024), parkeerkosten). Onkosten worden slechts vergoed indien de onderliggende facturen/betaalbewijzen kunnen worden overgelegd én de kosten gemaakt zijn ten behoeve van de vereniging. Voor voorziene grotere uitgaven dient op voorhand door het bestuur goedkeuring te worden gegeven.

* een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten *

Zie hieronder een citaat uit de vergaderstukken voor de ALV op 13 april 2024. Dit betreffen de activiteiten/workshops/scholing in 2023:

Inspiratiedag in Barneveld, zaterdag 4 februari

Het thema van deze dag was: Improvisatie. Met 26 deelnemers en 4 workshopleiders (Remco Raessen, Anke van Vliet-Zwiers, Koos Wieman en Alexander Bauwens) was het een geslaagde dag, met genoeg ruimte voor uitwisseling.

Op stap met de NVP-UNIMA: Speelgoedmuseum en TamTam in Deventer, zaterdag 19 maart

We hebben met 17 leden het Speelgoedmuseum bezocht, waar een tentoonstelling te zien was van Max Verstappen. Max heeft zelf een toelichting gegeven over zijn werk. Daarna hebben we TamTam objektentheater bezocht met een inspirerende toelichting door Gérard Schiphorst en Marije van der Sande. Bijzonder was de aanwezigheid van de secretaris-generaal van de UNIMA en councillor van België: Dimitri Jageneau.

Online: Wereldpoppenspeldag, maandag 21 maart

Het thema van de UNIMA was: ontbossing. In de nieuwsbrief en op social media is er aandacht aan besteed, het affiche heeft op de achterkant van De wereld van het poppenspel gestaan. Vanuit de hele wereld werden er door poppenspelers filmpjes aangeleverd, waarvan enkele uit Nederland.

Algemene Leden vergadering (ALV) in Weesp, zaterdag 15 april 

Voor de tweede keer organiseerden we een markt, waarin leden hun overtollige poppen, materialen en decors konden verkopen. Hier kwamen deze keer weinig leden op af. In de middag vond de ALV plaats en zijn alle jaarverslagen besproken. De sfeer was goed en er waren 19 leden aanwezig.

Summer seminar ‘Poppen maken’ in Utrecht, 9 t/m 11 juni

Remco Raessen en Alexander Bauwens gaven een driedaags seminar over het maken van poppen. Hier hebben 13 leden profijt van gehad. Er werden klapbekpoppen gemaakt bij Remco en andere poppen bij Alexander. Een gezellig en leerzaam weekend in het atelier van Rik Rikken in Utrecht.

Ontmoetingspunt tijdens festivals

Wij proberen op elk festival een ontmoetingspunt te hebben, dat herkenbaar is aan onze mooie rode banner. Daar kunnen leden elkaar ontmoeten. Ook zijn er vaak bestuursleden te vinden.

Op stap met de NVP-UNIMA: Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 16 t/m 24 september

Een speciale activiteit vorig jaar was de reis naar Charleville-Mézières met 15 NVP-UNIMA leden. Het was een achtdaagse reis met verblijf, ontbijt, één voorstelling per dag en vervoer met pendelbus. Iedereen was erg enthousiast, er was voldoende tijd voor ontmoeting.  

Conclusie: Deze week is voor herhaling vatbaar, er zal t.z.t. gekeken worden naar wat dan de mogelijkheden zijn.  Dit jaar kon de NVP-UNIMA een deel bijdragen (jubileumgeld dat over was uit Coronatijd). Er wordt gekeken of en hoe een dergelijk arrangement in 2025 gerealiseerd kan worden.

Workshopdag: Objecttheater met Martine van Ditzhuyzen, zondag 12 november

Het was een heel inspirerende dag. Alle 12 deelnemers hebben veel geleerd over het inzetten van objecten in een verhaal. Deze dag was zeker voor herhaling vatbaar.

NVP-Café en NVP-Filmhuis

Tijdens Coronatijd hebben we het NVP-Café en het NVP-Filmhuis ontwikkeld, dit werd een groot succes en zijn we blijven doen.  Er hebben vorig jaar zes online bijeenkomsten plaats gevonden met een opkomst tussen de 14-33 gasten.

Er heeft drie maal een NVP-Café plaatsgevonden over verschillende onderwerpen:  

In januari hebben we ervaringen uitgewisseld over diversiteit binnen het poppenspel. In mei heeft Frans Hakkemars verteld over zijn Zuid Oost Azië tour Booth on the Bike met voorstellingen, workshops, lezingen en onderzoek naar culturele participatie en educatie. In oktober heeft Marjanne Peters verteld over het boek dat zij aan het schrijven is over de inzet van allerlei vormen van poppenspel en maskerspel in onderwijs en zorg (therapie).

Ook heeft er drie maal een NVP-filmhuis plaats gevonden: We hebben in maart Achter de schermen bij Sesamstraatbekeken, in septemberBeing Elmoen in november Anima Animai Animamvan Zero and Conducta. Na afloop van de films waren er boeiende gesprekken met makers van of spelers uit de betreffende film.

Pop-Ups en POPU bijeenkomsten

In 2023 hebben er 15 Pop-Ups en POPU-bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit jaar is het aantal Pop-Up groepen gegroeid van drie naar vijf: Noord, Oost, Midden, Zuid, West. Deze groepen worden door leden georganiseerd. De organisatoren nodigen NVP-UNIMA leden uit eigen regio via de mail, plaatsen uitnodigingen in de nieuwsbrief en op social media. NVP-UNIMA leden zijn bij alle groepen welkom om elkaar te ontmoeten. De Pop-Ups staan ook open voor belangstellenden die geen lid zijn van onze vereniging.

Het was een bijzonder jaar voor het POPU. In 2023 is het POPU op 9 september, precies 38 jaar na de oprichting in 1985, opgeheven. Dit moeilijke besluit is genomen, na een langdurige terugloop van deelnemers aan de maandelijkse bijeenkomsten. Het POPU heeft haar bestaan afgesloten met een gezellige reünie tijdens Poppen in het Park met 18 ‘populieren’. Het POPU is opgegaan in de grotere regio Pop-Up Midden en ‘populieren’ uit het noorden en westen van het land bezoeken nu de Pop-ups dichter bij huis. Het bedrag dat POPU nog in kas had (€ 2.227) is overgemaakt aan de NVP-UNIMA om te besteden aan Pop-Up gerelateerde activiteiten.

In juni heeft er een online overleg plaats gevonden met de regionale Pop-Up coördinatoren om uit te wisselen hoe het loopt en wat er goed werkt. Mensen ontmoeten elkaar graag om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te eten en van elkaar te leren. De regio’s bepalen zelf hoe vaak zij bijeenkomen, dit wisselt tussen de twee en vier keer per jaar. De bijeenkomsten zijn wisselend van grootte, variërend tussen de twee en veertien deelnemers. In West en Midden zijn de groepen wat groter dan in Noord en Oost. In Zuid is een nieuwe groep gestart met een eerste bijeenkomst, hier was nog niet veel belangstelling. Het heeft mogelijk meer tijd nodig om bekendheid te krijgen. In Zuid-Holland start in 2024 ook een Pop-Up groep.

Scholing in Poppen en Objecttheater door het Haags Theaterhuis, september t/m december

Het basisjaar in poppen- en objecttheater liep van 3 september t/m 17 december met 10 deelnemers.  Allen hebben het certificaat ontvangen.

Opleidingsaanbod georganiseerd door derden

Ook in 2023 heeft de NVP-UNIMA het opleidingsaanbod dat online en live door anderen werd georganiseerd, in kaart gebracht en uitgedragen via de website, sociale media en de nieuwsbrief.

Onze aanwezigheid op de diverse sociale media is als volgt:

Website

De website draait en wordt actueel gehouden en daar waar mogelijk uitgebreid.

Facebook

Het aantal volgers van onze openbare Facebookpagina groeit gestaag. Eind 2023 hadden wij ongeveer 1.100 volgers en 1.005 ‘vind-ik-leuks’. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zitten we al op 1.103 volgers! 

De activiteiten (o.a. NVP Cafés, seminars en workshops) worden op Facebook aangekondigd en dat levert aanmeldingen op.

Instagram

Charlotte de Lange beheert onze Instagram pagina (@nvp_unima). Een aantal keer per week delen wij een verhaal waarin een variatie aan berichten van andere accounts wordt getoond; van poppenspelers, poppentheaters, productiehuizen, theaters en ook gezelschappen die doorgaans een andere discipline gebruiken. Veel uit het Nederlandse en Vlaamse landschap en van de Internationale UNIMA.

Wij kunnen berichten zonder tag van openbare accounts delen, maar verhalen kunnen alleen gedeeld worden als daarin @nvp_unima is getagd.

Daarnaast worden er berichten over de activiteiten en het nieuws van de vereniging gemaakt.

Volgers op 3 maart 2024: 316 (in 2022: 258)

Volgend: 361 accounts (voornamelijk Nederlandse en Vlaamse makers, spelers en podia zodat het overzichtelijk blijft) (in 2022: 324). 

LinkedIn

De LinkedIn pagina is in 2023 uitgegroeid naar 153 volgers. Via ons platform kunnen de NVP-UNMA leden hun netwerk uitbreiden en zakelijke informatie delen. De pagina is in beheer van Remco Raessen (bestuurslid).

Het doel van het LinkedIn profiel is om een breder publiek, zoals programmeurs, theatermakers, landelijke organisaties tot theaterdirecties, in aanraking te laten komen met onze mooie vereniging. Daarnaast maakt het de NVP-UNIMA beter vindbaar online.

YouTube

In 2021 zijn we gestart met een YouTube kanaal. Vorig jaar was er een kleine stijging naar 60 abonnees.

We vragen nog steeds in de nieuwsbrief om filmmateriaal aan te leveren, hierdoor is ons aanbod aan filmmateriaal nu 60 video’s.

Ons gestelde doel blijft hetzelfde: Op ons YouTube kanaal laten wij clips, filmpjes en ander beeldmateriaal zien over Nederlands poppenspel en spelers. Ook zijn we van plan om beeldmateriaal dat wij zelf maken tijdens onze activiteiten op YouTube te publiceren. En blijven we actief in het verzamelen van filmmateriaal.

* een financiële verantwoording *

Hieronder worden de balans, de winst- en verliesrekening over 2023 en de begroting 2024 weergegeven zoals deze op de ALV van 13 april 2024 zijn gepresenteerd.

* toelichting op de cijfers *

De balans en winst- en verliesrekening 2023

De vereniging heeft het in 2023 goed ‘gedraaid’. Het vereist veel werk van het bestuur, maar de resultaten mogen er zijn en de vereniging plukt er de vruchten van.

Aan het eind van 2023 waren er geen openstaande debiteuren; dat betekent dat iedereen zijn/haar contributie/abonnement had betaald. Enkele nota’s zijn wegens ‘oninbaarheid’ afgeboekt of gecrediteerd.

Wij hebben het jaar afgesloten met winst van € 507,18.

Gezien het feit dat de NVP-UNIMA geheel zonder (structurele) subsidie functioneert, is dat een applausje waard. De grootste kostenpost is de publicatie (drukkosten en portokosten) van het vakblad De wereld van het poppenspel. Tegenover alle reserveringen staan liquide middelen.

De begroting 2024

Aan de inkomstenkant staan de spaarrekening, de rente, de workshops/evenementen en sponsoring. Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het vakblad en de website uit elkaar getrokken, zodat er meer inzage is in de diverse kosten.

Bij enkele reserveringen staat ‘nul’. Dat betekent dat er genoeg geld gereserveerd is voor deze specifieke post, zodat er in 2024 niet nog extra geld bij hoeft.

De afdracht ‘UNIMA contributie’ is geen schatting, maar het daadwerkelijk inmiddels betaalde bedrag. In 2022 bedroeg die contributie nog € 931,00 en in 2023 € 1.060,00, voor 2024 bedraagt deze € 1.229,00. Het is voor onze vereniging belangrijk dat wij het Nederlandse centrum van de wereldwijde UNIMA blijven. Dit is één voorbeeld van de om ons heen stijgende kosten. Een ander voorbeeld zijn de portokosten voor de verzending van ons vakblad. PostNL heeft wederom een tariefsverhoging aangekondigd.

Tot slot nog een toelichting op de post ‘Organisatiekosten’. Hieronder vallen allerlei kosten, zoals (heel toepasselijk) de huur van de locatie en de koffie/thee/frisdranken/lunch van de locatie waar de ALV gehouden wordt, maar ook kilometervergoedingen, bankkosten en dergelijke.

* de hoofdlijnen van het beleidsplan *

Hieronder volgt een samenvatting van het beleidsplan 2021-2026:

Visie en organisatie 

Sleutelwoorden voor deze beleidsperiode zijn verbinding, diversiteit, zichtbaarheid en nieuwsgierigheid.

De NVP-UNIMA wil een inclusieve organisatie zijn: een samenhangend geheel van mensen en ruimte geven aan diversiteit, zonder uitzondering met als gemene deler het enthousiasme voor de waarde en het belang van het poppenspel en objecttheater.

Organisatiestructuur

De NVP-UNIMA wil een ‘platte’ vereniging zijn, zonder bestuurlijke lagen. Het bestuur zoekt meer verbinding met de leden. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar ook in de uitvoering van zijn taken. We streven ernaar om te zoeken naar ondersteuning door leden in verschillende werkgroepen. Hierdoor wordt de werkdruk voor het bestuur verlaagd en vergroten we onze mogelijkheden voor activiteiten.

Missie en activiteiten

Volgens artikel 2.1 van onze statuten is onze doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het poppenspel en objecttheater, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2.2 van de statuten geeft aan dat wij dit doel trachten te bereiken door onder meer:

a       het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het zowel analoog als digitaal verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het poppenspel en object theater;
b       het propageren van het poppenspel als educatief middel;
c        het in stand houden van het in Nederland gevestigde centrum van UNIMA, de internationale Vereniging voor poppenspelers en liefhebbers van het poppentheater;
d       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze activiteiten worden bekostigd door de contributies van de leden, opbrengsten van de georganiseerde activiteiten, donaties en legaten.

Alle bijeenkomsten zijn altijd toegankelijk voor geïnteresseerden en niet-leden.

In de komende vijf jaar is het voornemen als vereniging te onderzoeken of we specifieke activiteiten kunnen faciliteren om de diversiteit in onze vereniging te stimuleren. Met de online contact- en informatiemogelijkheden kan immers makkelijker contact gemaakt worden met allerlei poppenspelers, -makers en mensen uit de vele vakgebieden.

De insteek van een bijeenkomst heeft meerdere kanten: (i) het samenkomen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ideeën/gedachten uit te wisselen, en/of (ii) vakverdieping en professionalisering door middel van informatie, cursussen en workshops.

NVP-UNIMA Meeting Point bij festivals

Tijdens landelijke poppentheater-/figurentheaterfestivals willen we graag een NVP-UNIMA Meeting Point realiseren alwaar leden en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De NVP-UNIMA wil op belangrijke festivals en bijeenkomsten vertegenwoordigd zijn om de vereniging onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Prijzen en onderscheidingen

De NVP-UNIMA heeft een tweetal onderscheidingen in het leven geroepen die om het jaar worden uitgereikt. Daarnaast beschikt de NVP-UNIMA over de erespeld. Meer informatie over onze onderscheidingen: https://nvp-unima.nl/onderscheidingen/

Opleiding

Vanaf haar oprichting heeft de NVP-UNIMA veel aandacht gegeven aan scholing en opleiding/educatie. Vanaf 2008 tot en met 2012 werd door de vereniging een basis- en vervolgopleiding gerealiseerd voor beginnende poppenspelers. Vanaf 2017 verzorgt het Haags Theaterhuis (onder auspiciën van de NVP-UNIMA) deze opleidingen.

Hoewel het verkrijgen van subsidie voor opleidingen erg moeilijk is, wil de NVP-UNIMA blijven onderzoeken hoe en of een opleiding tot de mogelijkheden behoort.

UNIMA en internationale samenwerking

De NVP is in 1982 onderdeel geworden van de wereldorganisatie voor poppenspel de Union Internationale de la Marionnette, kortweg UNIMA. Deze internationale organisatie bestaat al sinds 1929 en is aangesloten bij de Unesco.

De NVP-UNIMA wil haar leden blijven enthousiasmeren voor deze internationale organisatie en doet dat (onder andere) door het belichten van de diverse activiteiten van de UNIMA in de nieuwsbrief en via de sociale mediakanalen.

De wereld van het poppenspel en publicaties

De NVP-UNIMA geeft sinds haar oprichting in 1955 een blad uit.

We kunnen constateren dat de inhoudelijke en uiterlijke kwaliteit van het vakblad nog steeds verbetert en dat de opeenvolgende, onbezoldigde redacties een geweldige prestatie leveren. De redactie functioneert inhoudelijk volledig onafhankelijk van het bestuur. We willen het blad voor de toekomst blijven behouden en doorgaan op de gevonden kwalitatieve weg. Graag zouden we de oplage van De wereld voor het poppenspel willen vergroten.

Informatieverstrekking 

De NVP-UNIMA stelt onder meer als doel informatie te ontsluiten over poppenspel, poppen- en objecttheater en alles wat er raakvlakken mee heeft, van en voor leden en niet leden. Dat gebeurt middels:

Website

De NVP-UNIMA website (www.nvp-unima.nl) is vernieuwd. Het technisch beheer en de contentmanagement is in handen van het bestuur.

Nieuwsbrief

De NVP-UNIMA nieuwsbrief is geprofessionaliseerd door middel van dedicated software.

Social media

De NVP-UNIMA maakt gebruik van verscheidene kanalen op sociale media. De inhoud wordt mede bepaald door de mogelijkheden en doelgroep van het betreffende medium.

Mediatheek

De NVP-UNIMA heeft een groot aantal boeken verzameld in een bibliotheek die gevestigd is aan de Brouwersvaart in Haarlem. De verzameling omvat onder andere zo’n 1.900 boeken, 245 ingebonden jaargangen van het NVP-UNIMA-blad en vele buitenlandse bladen en het fotoarchief van de vereniging.

Wij willen graag de mediatheek onder de aandacht blijven brengen als belangrijke bron van informatie en contactplek. Daarom zullen de open dagen verder worden ontwikkeld en wordt er gekeken naar een verdere ontsluiting van de gegevens van de mediatheek.

Ook zullen de door de NVP-UNIMA uitgegeven publicaties digitaal beschikbaar gemaakt worden via de website. Daarmee is reeds een aanvang genomen. De overige eigen uitgaven zullen eveneens gedigitaliseerd en gepubliceerd worden. Een belangrijk voornemen is ook het digitaal beschikbaar maken van het vakblad vanaf 1955.