De NVP-UNIMA is een ANBI en daarom zijn wij verplicht bepaalde informatie te publiceren op onze website. Dat doen wij vanzelfsprekend graag, want wij zijn er trots op een ANBI te zijn.

* de naam van de instelling *

Wij zijn de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel – UNIMA Centrum Nederland. Deze (lange) naam wordt vaak afgekort tot ‘NVP-UNIMA’.

* het RSIN nummer *

RSIN: 816124164
KvK: 40531317

* de contactgegevens *

Het secretariaat is gevestigd aan: Kretschmar van Veenlaan 24, 1222 LZ Hilversum

* een duidelijke beschrijving van de doelstelling *

Volgens artikel 2.1 van onze statuten is onze doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het poppenspel en objecttheater, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2.2 van de statuten geeft aan dat wij dit doel trachten te bereiken door onder meer:

a       het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het zowel analoog als digitaal verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het poppenspel en object theater;

b       het propageren van het poppenspel als educatief middel;

c        het in stand houden van het in Nederland gevestigde centrum van UNIMA, de internationale Vereniging voor poppenspelers en liefhebbers van het poppentheater;

d       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze tagline is: Laat Nederland(s) poppenspel zien!

* de functie en de namen van de bestuurders *

Ons bestuur bestaat uit:

Alexander Bauwens (voorzitter)
Anke van Vliet (secretaris)
Cia-Maureen van der Steenhoven (penningmeester)
Koos Wieman
Charlotte de Lange
Remco Raessen
Lindai Boogerman

Meer over het bestuur: http://nvp-unima.nl/over-nvp-unima/

* het beloningsbeleid *

Het bestuur en de redactie bestaan uit louter vrijwilligers, die vanzelfsprekend alleen daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten vergoed krijgen (kilometervergoeding € 0,21 per km (2023), parkeerkosten). Onkosten worden slechts vergoed indien de onderliggende facturen/betaalbewijzen kunnen worden overgelegd én de kosten gemaakt zijn ten behoeve van de vereniging. Voor voorziene grotere uitgaven dient op voorhand door het bestuur goedkeuring te worden gegeven.

* een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten *

Zie hieronder een citaat uit de vergaderstukken voor de ALV op 15 april 2023. Dit betreffen de activiteiten/workshops/scholing in 2022:

Inspiratiedag in Wijk bij Duurstede, 12 maart

Het thema van deze dag was: De verhouding tussen de poppenspeler en diens poppen/ objecten…Wie manipuleert wie… Met 25 deelnemers en 4 workshopleiders (Cat Smits, Gérard Schiphorst, Charlotte de Lange en Alexander Bauwens) was het een geslaagde dag, met genoeg ruimte voor uitwisseling.

Wereldpoppenspeldag, 21 maart

Het thema van de UNIMA was: de zee. In de nieuwsbrief en op social media is er aandacht aan besteed, het affiche heeft in De wereld van het poppenspel gestaan. Vanuit de hele wereld werden er door poppenspelers filmpjes aangeleverd, waarvan een paar uit Nederland. De voorzitter is die dag geïnterviewd door Radio Noord-Holland. 

Algemene Leden vergadering (ALV) in Theater Toermalijn in Amersfoort, 9 april

Het was de eerste live Algemene leden vergadering, in theater Toermalijn, sinds de uitbraak van Corona begin 2020. In de ochtend was er een markt, waarin leden hun overtollige poppen, materialen en decors konden verkopen. In de middag vond de ALV plaats en zijn alle jaarverslagen besproken. De sfeer was goed en er waren 29 leden en 2 toehoorders aanwezig.

Op stap met de NVP-UNIMA naar Magisch theatertje in Maastricht, 7 mei

Het was een geslaagde en verrassende middag met 19 deelnemers, een mooie voorstelling, veel informatie en gelegenheid tot uitwisseling.

Ontmoetingspunt tijdens festivals

Wij proberen op elk festival een ontmoetingspunt te hebben, dat herkenbaar is aan onze banner. Daar kunnen leden elkaar ontmoeten. Ook zijn vaak diverse bestuursleden daar te vinden.

NVP-arrangement tijdens Puppet International in Meppel, 22 oktober

Het arrangement bestond uit een lezing namens de Ulrike Quade Company, lunch en 3 of meer voorstellingen. Hoogte van de prijs hing af van het aantal bij te wonen voorstellingen. Er waren 9 deelnemers.

Op stap met de NVP-UNIMA naar Theater Dakota in Den Haag, 12 november

Het uitje met een voorstelling met Wajang poppen en Gamelan orkest, lunch, workshop is om verdrietige redenen afgelast vanwege het overlijden van een van de spelers, Hermine Kromoredjo op 28 oktober.

NVP-Café en NVP-Filmhuis

Het in 2021 in het leven geroepen NVP-Café en het NVP-Filmhuis waren een groot succes, zodat wij die in 2022 hebben voortgezet. Er hebben vijf online bijeenkomsten plaatsgevonden.

Er heeft viermaal een NVP-Café plaatsgevonden. De onderwerpen varieerden: uitwisseling van eigen plannen door leden, straattheater met Koos Wieman en Egon Adel, de nieuwe voorstelling van Wensley Piqué. De opkomst varieerde tussen de 15 en 28 gasten. Daarnaast heeft er in het NVP-filmhuis een film gedraaid: De Ontpopping. Hierbij waren 20 gasten aanwezig. 

Introductiedag en Summerseminar in Deventer, 11 en 17 t/m 19 juni

Het vierdaags programma is helaas wegens omstandigheden afgelast. 

Pop-Ups en POPU bijeenkomsten:

In 2022 konden de Pop-Ups grotendeels live georganiseerd worden. In totaal hebben er 7 Pop-Ups en 7 POPU bijeenkomsten plaatsgevonden.

In regio Noord waren er 2 bijeenkomsten met 6-8 deelnemers. Zij hebben de wensen van hun deelnemers geïnventariseerd en willen elkaar 2-3 keer per jaar ontmoeten. In regio West (m.n. Noord-Holland) waren er ook 2 bijeenkomsten met 10-15 deelnemers. Het deelnemersaantal ligt bij Pop-Up West wat hoger, omdat hier een aantal duo’s en een theatergroep van vijf mensen bij betrokken zijn. In regio Zuid waren er 3 bijeenkomsten met 4-5 deelnemers.

Naast de Pop-Ups zijn er door het POPU 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan 1 online. De POPU-bijeenkomsten telden 6-11 deelnemers.

Om ervaringen en ideeën uit te wisselen heeft het bestuur eind oktober een online overleg georganiseerd met de coördinatoren van de Pop-Ups en het POPU. De coördinatoren vonden het prettig om elkaar online te ontmoeten. De Pop-Ups West en Noord (klein groepje) lopen goed. Pop-Up Zuid is een erg groot gebied. Zij overleggen vaak in omgeving Nijmegen. Er zouden in Zuid-Nederland wel 3 groepen kunnen starten (Limburg, West-Brabant/Zeeland en Oost-Brabant). Dit wordt in 2023 onderzocht. Er komt een vervolgafspraak in mei 2023.

Scholing in Poppen en Objecttheater door het Haags Theaterhuis

Het basisjaar in poppen- en objecttheater is 25 oktober 2021 met 9 deelnemers gestart en liep tot en met 19 juni 2022, toen de eindpresentaties zijn gegeven. Alle 9 deelnemers hebben hun certificaat ontvangen.

Opleidingsaanbod georganiseerd door derden

Ook in 2022 heeft de NVP-UNIMA het opleidingsaanbod dat online en live door anderen werd georganiseerd, in kaart gebracht en uitgedragen via de website, sociale media en de nieuwsbrief.

Onze aanwezigheid op de diverse sociale media is als volgt:

Website

De website draait en wordt actueel gehouden en daar waar mogelijk uitgebreid.

Facebook

Het aantal volgers van onze openbare Facebookpagina groeit gestaag. Eind 2022 hadden wij ongeveer 1.025 volgers en 951 ‘vind-ik-leuks’. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zitten we al op 1.033 volgers! Het uitnodigen van jullie vrienden helpt daarbij enorm.

De activiteiten (o.a. NVP Cafés, seminars en workshops) worden op Facebook aangekondigd en dat levert aanmeldingen op.

Instagram

Charlotte de Lange beheert onze Instagram pagina (nvp_unima). Daarop delen wij een verhaal waarin een variatie aan berichten van andere accounts wordt getoond; van poppenspelers, poppentheaters, productiehuizen, theaters en ook gezelschappen die doorgaans een andere discipline gebruiken.

Daarnaast worden de activiteiten en het nieuws van de vereniging gedeeld en sommige berichten van de internationale UNIMA of over internationale online workshops.

Tot slot komen zo nu en dan Hall of Fame berichten en verslagen van gebeurtenissen (zoals vergaderingen en bijeenkomsten) aan bod.

Volgers op 18 maart 2023: 258 (in 2021: 183)

Volgend: 324 accounts (voornamelijk Nederlandse en Vlaamse makers, spelers en podia zodat het overzichtelijk blijft) (in 2021: 264). 

LinkedIn

De LinkedIn pagina is in 2022 uitgegroeid naar een platform met 142 volgers. Via ons platform kunnen de leden hun netwerk uitbreiden en zakelijke informatie delen. De pagina is in beheer van Remco Raessen (bestuurslid).

Het doel is om een breder publiek, zoals programmeurs, theatermakers, landelijke organisaties tot theaterdirecties, in aanraking te laten komen met onze mooie vereniging.

De wens is om met een grotere regelmaat berichten te plaatsen over en namens de vereniging, maar ook zeker om meer nieuws te delen van de UNIMA. LinkedIn is zeer geschikt om het internationale UNIMA nieuws te delen.

YouTube

Nadat wij ons in 2021 hebben gericht op het creëren van een YouTube kanaal, zijn wij in 2022 aan de slag gegaan met het verwerven van content. Via de nieuwsbrief is leden gevraagd filmmateriaal aan te leveren. Meerdere leden hebben hier gehoor aan gegeven. Hierdoor staat de teller nu op 32 video’s en hebben wij 45 abonnees.

Ons gestelde doel blijft hetzelfde: Wij laten hier clips, filmpjes en ander beeldmateriaal zien over Nederlands poppenspel en spelers. Ook zijn wij van plan om beeldmateriaal dat wij zelf maken tijdens onze activiteiten op YouTube te publiceren. En blijven we actief in het verzamelen van filmmateriaal.

* een financiële verantwoording *

Hieronder worden de balans, de winst- en verliesrekening over 2022 en de begroting 2023 weergegeven zoals deze op de ALV van 15 april 2023 zijn gepresenteerd.

* toelichting op de cijfers *

De balans en winst- en verliesrekening 2022

De vereniging heeft het in 2022 goed ‘gedraaid’. Het vereist veel werk van het bestuur, maar de resultaten mogen er zijn en de vereniging plukt er de vruchten van.

Aan het eind van 2022 stond er nog een handjevol debiteuren open. Dit betrof leden die hun contributie nog niet hadden voldaan. Enkele nota’s zijn wegens ‘oninbaarheid’ afgeboekt of gecrediteerd. Er is één lid door het bestuur opgezegd. Op 31 december 2022 stonden er vier contributienota’s open (€ 236,00 zie balans), waarvan er inmiddels 2 zijn voldaan. Er wordt geprobeerd contact met de twee andere leden te krijgen om betaling te bewerkstelligen.

Wij hebben het jaar afgesloten met winst van € 1.291,04.

Gezien het feit dat de NVP-UNIMA geheel zonder (structurele) subsidie functioneert, is dat een applausje waard. De grootste kostenpost is de publicatie (drukkosten en portokosten) van het vakblad De wereld van het poppenspel. Tegenover alle reserveringen staan liquide middelen.

De begroting 2023

De begroting voor 2023 is wat op verzoek van leden tijdens de ALV van 2022 uitgebreid met een aantal posten. Aan de inkomstenkant zijn de spaarrekening, de rente, de workshops/evenementen en sponsoring toegevoegd. Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het vakblad en de website uit elkaar getrokken, zodat er meer inzage is in de diverse kosten.

Bij enkele reserveringen staat ‘nul’. Dat betekent dat er genoeg geld gereserveerd is voor deze specifieke post, zodat er in 2023 niet nog extra geld bij hoeft.

De bedragen bij de post ‘Workshops/evenementen’ zijn bij de inkomsten- en uitgavenkant gelijk. Dat komt omdat de activiteiten minimaal kostendekkend moeten zijn.

De afdracht ‘UNIMA contributie’ is geen schatting, maar het daadwerkelijk inmiddels betaalde bedrag. In 2022 bedroeg die contributie nog € 931,00 en in 2023 € 1.060,00. Het is voor onze vereniging belangrijk dat wij het Nederlandse centrum van de wereldwijde UNIMA blijven. Dit is één voorbeeld van de om ons heen stijgende kosten. Een ander voorbeeld zijn de portokosten voor de verzending van ons vakblad. PostNL heeft een flinke tariefsverhoging aangekondigd.

Tot slot nog een toelichting op de post ‘Organisatiekosten’. Hieronder vallen allerlei kosten, zoals (heel toepasselijk) de huur van de locatie en de koffie/thee/frisdranken/lunch van de locatie waar de ALV gehouden wordt, maar ook kilometervergoedingen, bankkosten en dergelijke.

* de hoofdlijnen van het beleidsplan *

Hieronder volgt een samenvatting van het beleidsplan 2021-2026:

Visie en organisatie 

Sleutelwoorden voor deze beleidsperiode zijn verbinding, diversiteit, zichtbaarheid en nieuwsgierigheid.

De NVP-UNIMA wil een inclusieve organisatie zijn: een samenhangend geheel van mensen en ruimte geven aan diversiteit, zonder uitzondering met als gemene deler het enthousiasme voor de waarde en het belang van het poppenspel en objecttheater.

Organisatiestructuur

De NVP-UNIMA wil een ‘platte’ vereniging zijn, zonder bestuurlijke lagen. Het bestuur zoekt meer verbinding met de leden. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar ook in de uitvoering van zijn taken. We streven ernaar om te zoeken naar ondersteuning door leden in verschillende werkgroepen. Hierdoor wordt de werkdruk voor het bestuur verlaagd en vergroten we onze mogelijkheden voor activiteiten.

Missie en activiteiten

Volgens artikel 2.1 van onze statuten is onze doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het poppenspel en objecttheater, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2.2 van de statuten geeft aan dat wij dit doel trachten te bereiken door onder meer:

a       het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het zowel analoog als digitaal verzamelen van informatie en het verspreiden daarvan, en het bijdragen aan de ontwikkeling van het poppenspel en object theater;
b       het propageren van het poppenspel als educatief middel;
c        het in stand houden van het in Nederland gevestigde centrum van UNIMA, de internationale Vereniging voor poppenspelers en liefhebbers van het poppentheater;
d       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze activiteiten worden bekostigd door de contributies van de leden, opbrengsten van de georganiseerde activiteiten, donaties en legaten.

Alle bijeenkomsten zijn altijd toegankelijk voor geïnteresseerden en niet-leden.

In de komende vijf jaar is het voornemen als vereniging te onderzoeken of we specifieke activiteiten kunnen faciliteren om de diversiteit in onze vereniging te stimuleren. Met de online contact- en informatiemogelijkheden kan immers makkelijker contact gemaakt worden met allerlei poppenspelers, -makers en mensen uit de vele vakgebieden.

De insteek van een bijeenkomst heeft meerdere kanten: (i) het samenkomen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ideeën/gedachten uit te wisselen, en/of (ii) vakverdieping en professionalisering door middel van informatie, cursussen en workshops.

NVP-UNIMA Meeting Point bij festivals

Tijdens landelijke poppentheater-/figurentheaterfestivals willen we graag een NVP-UNIMA Meeting Point realiseren alwaar leden en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De NVP-UNIMA wil op belangrijke festivals en bijeenkomsten vertegenwoordigd zijn om de vereniging onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Prijzen en onderscheidingen

De NVP-UNIMA heeft een tweetal onderscheidingen in het leven geroepen die om het jaar worden uitgereikt. Daarnaast beschikt de NVP-UNIMA over de erespeld. Meer informatie over onze onderscheidingen: http://nvp-unima.nl/onderscheidingen/

Opleiding

Vanaf haar oprichting heeft de NVP-UNIMA veel aandacht gegeven aan scholing en opleiding/educatie. Vanaf 2008 tot en met 2012 werd door de vereniging een basis- en vervolgopleiding gerealiseerd voor beginnende poppenspelers. Vanaf 2017 verzorgt het Haags Theaterhuis (onder auspiciën van de NVP-UNIMA) deze opleidingen.

Hoewel het verkrijgen van subsidie voor opleidingen erg moeilijk is, wil de NVP-UNIMA blijven onderzoeken hoe en of een opleiding tot de mogelijkheden behoort.

UNIMA en internationale samenwerking

De NVP is in 1982 onderdeel geworden van de wereldorganisatie voor poppenspel de Union Internationale de la Marionnette, kortweg UNIMA. Deze internationale organisatie bestaat al sinds 1929 en is aangesloten bij de Unesco.

De NVP-UNIMA wil haar leden blijven enthousiasmeren voor deze internationale organisatie en doet dat (onder andere) door het belichten van de diverse activiteiten van de UNIMA in de nieuwsbrief en via de sociale mediakanalen.

De wereld van het poppenspel en publicaties

De NVP-UNIMA geeft sinds haar oprichting in 1955 een blad uit.

We kunnen constateren dat de inhoudelijke en uiterlijke kwaliteit van het vakblad nog steeds verbetert en dat de opeenvolgende, onbezoldigde redacties een geweldige prestatie leveren. De redactie functioneert inhoudelijk volledig onafhankelijk van het bestuur. We willen het blad voor de toekomst blijven behouden en doorgaan op de gevonden kwalitatieve weg. Graag zouden we de oplage van De wereld voor het poppenspel willen vergroten.

Informatieverstrekking 

De NVP-UNIMA stelt onder meer als doel informatie te ontsluiten over poppenspel, poppen- en objecttheater en alles wat er raakvlakken mee heeft, van en voor leden en niet leden. Dat gebeurt middels:

Website

De NVP-UNIMA website (www.nvp-unima.nl) is vernieuwd. Het technisch beheer en de contentmanagement is in handen van het bestuur.

Nieuwsbrief

De NVP-UNIMA nieuwsbrief is geprofessionaliseerd door middel van dedicated software.

Social media

De NVP-UNIMA maakt gebruik van verscheidene kanalen op sociale media. De inhoud wordt mede bepaald door de mogelijkheden en doelgroep van het betreffende medium.

Mediatheek

De NVP-UNIMA heeft een groot aantal boeken verzameld in een bibliotheek die gevestigd is aan de Brouwersvaart in Haarlem. De verzameling omvat onder andere zo’n 1.900 boeken, 245 ingebonden jaargangen van het NVP-UNIMA-blad en vele buitenlandse bladen en het fotoarchief van de vereniging.

Wij willen graag de mediatheek onder de aandacht blijven brengen als belangrijke bron van informatie en contactplek. Daarom zullen de open dagen verder worden ontwikkeld en wordt er gekeken naar een verdere ontsluiting van de gegevens van de mediatheek.

Ook zullen de door de NVP-UNIMA uitgegeven publicaties digitaal beschikbaar gemaakt worden via de website. Daarmee is reeds een aanvang genomen. De overige eigen uitgaven zullen eveneens gedigitaliseerd en gepubliceerd worden. Een belangrijk voornemen is ook het digitaal beschikbaar maken van het vakblad vanaf 1955.